乐虎国际在线注册 - 乐虎国际手机版官网 - 乐虎国际手机登陆
Author:乐虎国际在线注册 - 乐虎国际手机版官网 - 乐虎国际手机登陆  2022-06-03
邱  毅:高端业主对“智能化”需求逐年增长 2015年7月16日下午,室内设计领航媒体美国《室内设计》中文版杂志 、美国室内设计中文网联合全球卫浴品牌领导者德国高仪 ,在深圳四季酒店举办了主题为“设计•水生活”的高端设计师论坛 ,现场诸位嘉宾将SMART DESIGN与水的关系,演绎出激情的火花,幻化出无限生机 。香港假日东方国际设计顾问公司及深圳假日东方设计公司董事长洪忠轩先生 、SCD郑树芬设计事务所设计总监郑树芬先生以及YANG酒店设计集团创始人及总裁杨邦胜先生、邱春瑞设计师事务所创始人兼设计总监邱春瑞先生、HLD设计顾问(香港)首席设计师 、黑龙设计品牌创办人兼设计总监王黑龙先生、高仪大中华区副总裁兼总经理陶江女士、骊住水科技集团亚太首席运营官Nishant Grover先生以及美国室内设计杂志副出版人杨迪晟先生出席本次活动 , 。美国室内设计杂志中文版执行主编韩晓岚女士担任主持。在活动现场,ID-China网站记者对到访嘉宾进行采访交流。ID-China:从您的专业角度来看,如何解读“人性化”与“智能化”两者的关系?邱 毅:“人性化”主要是根据客户的个性需求而做的设计 ,简而言之,就是量身定制 。“智能化”主要在家居生活上体现,在高端的项目里运用比较多 ,在中国还未算普及。反正我个人做的智能化设计比较少。ID-China:在您以往接触的业主中,他们对“人性化” 、“智能化”的诉求,主要体现在哪些方面?邱 毅:“人性化”主要在家居功能上体现多一点 。刚才讲了 ,“智能化”在中国还未算普及,业主接触还不多,对这方面的要求也不是很高。中低端业主可能知道有“智能化”的东西 ,但还没有“用”的意识。ID-China:《水空间》、《品质源于设计 创意融于关怀》、《设计归来》三个话题 ,您对哪个更感兴趣?为什么?邱 毅:《品质源于设计 创意融于关怀》 。因为我觉得设计还是一个比较特别的行业,若然没有一定的兴趣,恐怕很难坚持。加之 ,创意也是一个比较热门的词,但如何去抵达,可能需要听取更多业内老师的建议。•邱毅简介美颂雅庭装饰 主任设计师 ,拥有多年室内设计经验 。乐虎国际在线注册 - 乐虎国际手机版官网 - 乐虎国际手机登陆
【读音】: 2015nián 7yuè 16rì xià wǔ ,shì nèi shè jì lǐng háng méi tǐ měi guó 《shì nèi shè jì 》zhōng wén bǎn zá zhì 、měi guó shì nèi shè jì zhōng wén wǎng lián hé quán qiú wèi yù pǐn pái lǐng dǎo zhě dé guó gāo yí ,zài shēn zhèn sì jì jiǔ diàn jǔ bàn le zhǔ tí wéi “shè jì •shuǐ shēng huó ”de gāo duān shè jì shī lùn tán ,xiàn chǎng zhū wèi jiā bīn jiāng SMART DESIGNyǔ shuǐ de guān xì ,yǎn yì chū jī qíng de huǒ huā ,huàn huà chū wú xiàn shēng jī 。xiāng gǎng jiǎ rì dōng fāng guó jì shè jì gù wèn gōng sī jí shēn zhèn jiǎ rì dōng fāng shè jì gōng sī dǒng shì zhǎng hóng zhōng xuān xiān shēng 、SCDzhèng shù fēn shè jì shì wù suǒ shè jì zǒng jiān zhèng shù fēn xiān shēng yǐ jí YANGjiǔ diàn shè jì jí tuán chuàng shǐ rén jí zǒng cái yáng bāng shèng xiān shēng 、qiū chūn ruì shè jì shī shì wù suǒ chuàng shǐ rén jiān shè jì zǒng jiān qiū chūn ruì xiān shēng 、HLDshè jì gù wèn (xiāng gǎng )shǒu xí shè jì shī 、hēi lóng shè jì pǐn pái chuàng bàn rén jiān shè jì zǒng jiān wáng hēi lóng xiān shēng 、gāo yí dà zhōng huá qū fù zǒng cái jiān zǒng jīng lǐ táo jiāng nǚ shì 、lí zhù shuǐ kē jì jí tuán yà tài shǒu xí yùn yíng guān Nishant Groverxiān shēng yǐ jí měi guó shì nèi shè jì zá zhì fù chū bǎn rén yáng dí shèng xiān shēng chū xí běn cì huó dòng ,。měi guó shì nèi shè jì zá zhì zhōng wén bǎn zhí háng zhǔ biān hán xiǎo lán nǚ shì dān rèn zhǔ chí 。zài huó dòng xiàn chǎng ,ID-Chinawǎng zhàn jì zhě duì dào fǎng jiā bīn jìn háng cǎi fǎng jiāo liú 。ID-China:cóng nín de zhuān yè jiǎo dù lái kàn ,rú hé jiě dú “rén xìng huà ”yǔ “zhì néng huà ”liǎng zhě de guān xì ?qiū yì :“rén xìng huà ”zhǔ yào shì gēn jù kè hù de gè xìng xū qiú ér zuò de shè jì ,jiǎn ér yán zhī ,jiù shì liàng shēn dìng zhì 。“zhì néng huà ”zhǔ yào zài jiā jū shēng huó shàng tǐ xiàn ,zài gāo duān de xiàng mù lǐ yùn yòng bǐ jiào duō ,zài zhōng guó hái wèi suàn pǔ jí 。fǎn zhèng wǒ gè rén zuò de zhì néng huà shè jì bǐ jiào shǎo 。ID-China:zài nín yǐ wǎng jiē chù de yè zhǔ zhōng ,tā men duì “rén xìng huà ”、“zhì néng huà ”de sù qiú ,zhǔ yào tǐ xiàn zài nǎ xiē fāng miàn ?qiū yì :“rén xìng huà ”zhǔ yào zài jiā jū gōng néng shàng tǐ xiàn duō yī diǎn 。gāng cái jiǎng le ,“zhì néng huà ”zài zhōng guó hái wèi suàn pǔ jí ,yè zhǔ jiē chù hái bú duō ,duì zhè fāng miàn de yào qiú yě bú shì hěn gāo 。zhōng dī duān yè zhǔ kě néng zhī dào yǒu “zhì néng huà ”de dōng xī ,dàn hái méi yǒu “yòng ”de yì shí 。ID-China:《shuǐ kōng jiān 》、《pǐn zhì yuán yú shè jì chuàng yì róng yú guān huái 》、《shè jì guī lái 》sān gè huà tí ,nín duì nǎ gè gèng gǎn xìng qù ?wéi shí me ?qiū yì :《pǐn zhì yuán yú shè jì chuàng yì róng yú guān huái 》。yīn wéi wǒ jiào dé shè jì hái shì yī gè bǐ jiào tè bié de háng yè ,ruò rán méi yǒu yī dìng de xìng qù ,kǒng pà hěn nán jiān chí 。jiā zhī ,chuàng yì yě shì yī gè bǐ jiào rè mén de cí ,dàn rú hé qù dǐ dá ,kě néng xū yào tīng qǔ gèng duō yè nèi lǎo shī de jiàn yì 。•qiū yì jiǎn jiè měi sòng yǎ tíng zhuāng shì zhǔ rèn shè jì shī ,yōng yǒu duō nián shì nèi shè jì jīng yàn 。

上一篇:詹富乔:“智能化”已从复杂走向简单 下一篇:俞雄杰:“智能化”还未普及