乐虎国际在线注册 - 乐虎国际手机版官网 - 乐虎国际手机登陆
Author:乐虎国际在线注册 - 乐虎国际手机版官网 - 乐虎国际手机登陆  2022-06-03
美国纽约天空公寓打造双层游戏板概念 纽约市城市结构总是与地下笛卡尔式街道网息息相关:框架结构容纳了纽约市一切城市活动。本设计方案将笛卡尔式街道网作为主要起点 。首先,曼哈顿区被分离开来,开辟为“游戏板” ,占据11x11个箱体。鉴于项目兼具双重功能,采用隔板将其划分为两个区域。隔板西侧为纵向排列的农场区,由11X11个箱体反向突射打造 ,暗喻游戏板 。住宅区采用正向突射手法:隔板东侧,自地面层起,每一箱体增设一个体量突起(1、2或3) ,形成凸凹有致的表面,象征纽约市神奇多变的天际线。西面,农场区与高线公园交相辉映。东面 ,住宅面朝第十大道分布 。农场经由农场研究室与住宅区衔接。纵向排列的农场则通过居住社区交融为一体。此外,天空公寓通过街面与高线公园之间的城市连接系统交汇 。交汇点在游戏板状建筑物之上形成三处开孔,设计师将其处理为专有观景框 ,供大厦内不同用户使用。 « 前一页123下一页 »乐虎国际在线注册 - 乐虎国际手机版官网 - 乐虎国际手机登陆
【读音】: niǔ yuē shì chéng shì jié gòu zǒng shì yǔ dì xià dí kǎ ěr shì jiē dào wǎng xī xī xiàng guān :kuàng jià jié gòu róng nà le niǔ yuē shì yī qiē chéng shì huó dòng 。běn shè jì fāng àn jiāng dí kǎ ěr shì jiē dào wǎng zuò wéi zhǔ yào qǐ diǎn 。shǒu xiān ,màn hā dùn qū bèi fèn lí kāi lái ,kāi pì wéi “yóu xì bǎn ”,zhàn jù 11x11gè xiāng tǐ 。jiàn yú xiàng mù jiān jù shuāng zhòng gōng néng ,cǎi yòng gé bǎn jiāng qí huá fèn wéi liǎng gè qū yù 。gé bǎn xī cè wéi zòng xiàng pái liè de nóng chǎng qū ,yóu 11X11gè xiāng tǐ fǎn xiàng tū shè dǎ zào ,àn yù yóu xì bǎn 。zhù zhái qū cǎi yòng zhèng xiàng tū shè shǒu fǎ :gé bǎn dōng cè ,zì dì miàn céng qǐ ,měi yī xiāng tǐ zēng shè yī gè tǐ liàng tū qǐ (1、2huò 3),xíng chéng tū āo yǒu zhì de biǎo miàn ,xiàng zhēng niǔ yuē shì shén qí duō biàn de tiān jì xiàn 。xī miàn ,nóng chǎng qū yǔ gāo xiàn gōng yuán jiāo xiàng huī yìng 。dōng miàn ,zhù zhái miàn cháo dì shí dà dào fèn bù 。nóng chǎng jīng yóu nóng chǎng yán jiū shì yǔ zhù zhái qū xián jiē 。zòng xiàng pái liè de nóng chǎng zé tōng guò jū zhù shè qū jiāo róng wéi yī tǐ 。cǐ wài ,tiān kōng gōng yù tōng guò jiē miàn yǔ gāo xiàn gōng yuán zhī jiān de chéng shì lián jiē xì tǒng jiāo huì 。jiāo huì diǎn zài yóu xì bǎn zhuàng jiàn zhù wù zhī shàng xíng chéng sān chù kāi kǒng ,shè jì shī jiāng qí chù lǐ wéi zhuān yǒu guān jǐng kuàng ,gòng dà shà nèi bú tóng yòng hù shǐ yòng 。 « qián yī yè 123xià yī yè »

上一篇:诺菲博尔创新板材树立健康家居新标准 下一篇:宋刚:设计师的跨界与串门