乐虎国际在线注册 - 乐虎国际手机版官网 - 乐虎国际手机登陆
Author:乐虎国际在线注册 - 乐虎国际手机版官网 - 乐虎国际手机登陆  2022-06-03
大连东泉假日酒店 项目名称:大连东泉假日酒店设计机构:深圳宇创室内装饰顾问有限公司项目位于大连普湾新区小黑山风景区温泉小镇,是一家涉外五星级温泉度假酒店,项目工程被列为辽宁温泉旅游重点项目和大连旅游项目建设十大系列工程之一 ,同时,它还是大连东沟生态旅游示范区核心项目。本项目设计内容包含1号楼酒店区域、2号楼客房区域 、3号楼温泉区域。1号楼酒店部分包含全日餐厅、日式餐厅、中餐大厅及包房22间 、多功能厅、宴会厅及会议中心,会议中心有多种规格的会议室7个 ,具备接待大型会议的能力 。酒店客房300余间、别墅4栋 、总床位数500余张。3号楼温泉洗浴中心面积达到 8000㎡,汇聚了综合水区、SPA中心、理疗按摩区 、餐厅、水果吧、茶室及娱乐健身等等项目。设计上,酒店筑采用“新中式”风格 。挑高十五米的大堂气派深邃 ,两侧近十米高的古韵壁画取材台北故宫珍藏的《清院本十二月令图轴》总台悬挂的“半岛之春”抽象工艺作品平添一抹绿意。整体陈设的家具或精致或沧桑,高悬穹顶的水晶灯群,星辰般闪烁 ,设计自然至尚。 功能空间根据项目的地自然景观及人文景观等综合资源以及未来旅游发展需要分为三大功能区块:东泉水街区 、度假酒店区 、温泉洗浴区,组合中各功能区块既相互关联,亦彼此相互独立 。功能及空间组织上以独家酒店主体为核心载体。酒店内部功能划分为公共部分、标准客房部分、合院客房部分 、别墅客房部分以及温泉洗浴部分。酒店以中式建筑为主 ,因地处小黑山风景区内 ,需经过山路进入到酒店区,恍似弯弯山路间豁然开朗的感觉,深山内隐藏的中式雄厚建筑群 ,从而引用”山内有厅堂”展开主设计 。酒店入口酒店大堂参考中式大宅布局,十米高春秋壁画耸立大堂左右两边。中间云雾环绕,回头山鹿散发丝丝神秘感 ,仿似透着一股引客深入一探究竟神秘魔力大堂局部大堂局部大堂吧 « 前一页1234下一页 »乐虎国际在线注册 - 乐虎国际手机版官网 - 乐虎国际手机登陆
【读音】: xiàng mù míng chēng :dà lián dōng quán jiǎ rì jiǔ diàn shè jì jī gòu :shēn zhèn yǔ chuàng shì nèi zhuāng shì gù wèn yǒu xiàn gōng sī xiàng mù wèi yú dà lián pǔ wān xīn qū xiǎo hēi shān fēng jǐng qū wēn quán xiǎo zhèn ,shì yī jiā shè wài wǔ xīng jí wēn quán dù jiǎ jiǔ diàn ,xiàng mù gōng chéng bèi liè wéi liáo níng wēn quán lǚ yóu zhòng diǎn xiàng mù hé dà lián lǚ yóu xiàng mù jiàn shè shí dà xì liè gōng chéng zhī yī ,tóng shí ,tā hái shì dà lián dōng gōu shēng tài lǚ yóu shì fàn qū hé xīn xiàng mù 。běn xiàng mù shè jì nèi róng bāo hán 1hào lóu jiǔ diàn qū yù 、2hào lóu kè fáng qū yù 、3hào lóu wēn quán qū yù 。1hào lóu jiǔ diàn bù fèn bāo hán quán rì cān tīng 、rì shì cān tīng 、zhōng cān dà tīng jí bāo fáng 22jiān 、duō gōng néng tīng 、yàn huì tīng jí huì yì zhōng xīn ,huì yì zhōng xīn yǒu duō zhǒng guī gé de huì yì shì 7gè ,jù bèi jiē dài dà xíng huì yì de néng lì 。jiǔ diàn kè fáng 300yú jiān 、bié shù 4dòng 、zǒng chuáng wèi shù 500yú zhāng 。3hào lóu wēn quán xǐ yù zhōng xīn miàn jī dá dào 8000㎡,huì jù le zōng hé shuǐ qū 、SPAzhōng xīn 、lǐ liáo àn mó qū 、cān tīng 、shuǐ guǒ ba 、chá shì jí yú lè jiàn shēn děng děng xiàng mù 。shè jì shàng ,jiǔ diàn zhù cǎi yòng “xīn zhōng shì ”fēng gé 。tiāo gāo shí wǔ mǐ de dà táng qì pài shēn suì ,liǎng cè jìn shí mǐ gāo de gǔ yùn bì huà qǔ cái tái běi gù gōng zhēn cáng de 《qīng yuàn běn shí èr yuè lìng tú zhóu 》zǒng tái xuán guà de “bàn dǎo zhī chūn ”chōu xiàng gōng yì zuò pǐn píng tiān yī mò lǜ yì 。zhěng tǐ chén shè de jiā jù huò jīng zhì huò cāng sāng ,gāo xuán qióng dǐng de shuǐ jīng dēng qún ,xīng chén bān shǎn shuò ,shè jì zì rán zhì shàng 。 gōng néng kōng jiān gēn jù xiàng mù de dì zì rán jǐng guān jí rén wén jǐng guān děng zōng hé zī yuán yǐ jí wèi lái lǚ yóu fā zhǎn xū yào fèn wéi sān dà gōng néng qū kuài :dōng quán shuǐ jiē qū 、dù jiǎ jiǔ diàn qū 、wēn quán xǐ yù qū ,zǔ hé zhōng gè gōng néng qū kuài jì xiàng hù guān lián ,yì bǐ cǐ xiàng hù dú lì 。gōng néng jí kōng jiān zǔ zhī shàng yǐ dú jiā jiǔ diàn zhǔ tǐ wéi hé xīn zǎi tǐ 。jiǔ diàn nèi bù gōng néng huá fèn wéi gōng gòng bù fèn 、biāo zhǔn kè fáng bù fèn 、hé yuàn kè fáng bù fèn 、bié shù kè fáng bù fèn yǐ jí wēn quán xǐ yù bù fèn 。jiǔ diàn yǐ zhōng shì jiàn zhù wéi zhǔ ,yīn dì chù xiǎo hēi shān fēng jǐng qū nèi ,xū jīng guò shān lù jìn rù dào jiǔ diàn qū ,huǎng sì wān wān shān lù jiān huō rán kāi lǎng de gǎn jiào ,shēn shān nèi yǐn cáng de zhōng shì xióng hòu jiàn zhù qún ,cóng ér yǐn yòng ”shān nèi yǒu tīng táng ”zhǎn kāi zhǔ shè jì 。jiǔ diàn rù kǒu jiǔ diàn dà táng cān kǎo zhōng shì dà zhái bù jú ,shí mǐ gāo chūn qiū bì huà sǒng lì dà táng zuǒ yòu liǎng biān 。zhōng jiān yún wù huán rào ,huí tóu shān lù sàn fā sī sī shén mì gǎn ,fǎng sì tòu zhe yī gǔ yǐn kè shēn rù yī tàn jiū jìng shén mì mó lì dà táng jú bù dà táng jú bù dà táng ba « qián yī yè 1234xià yī yè »

上一篇: 下一篇:2015特奖佛山站盛大启动